REGULAMIN „KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO TRZASK.PL” 2015

 1. Konkurs pod nazwą „KONKURS FOTOGRAFICZNY TRZASK.PL” zwany dalej konkursem organizowany jest przez firmę trzask.pl Aleksandra Kempska-Stabach z siedzibą w Ropicy Polskiej (Gorlice 38-300), Ropica Polska 76, NIP: 738-20-44-795, REGON: 120601287 zwaną dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ogłoszony został na stronie internetowej       trzask.pl oraz poprzez profil Organizatora na Facebooku.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.
 4. W celu uzyskania prawa udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do:
  a) zapoznania się z zasadami konkursu określonymi w jego regulaminie i akceptacji jego postanowień;
  b) W okresie 06 lipca do 31 sierpnia 2015 roku (zwanym dalej okresem konkursu) przysłania na konkursowy adres mailowy fotowakacjetrzask.pl@gmail.comzdjęcie/a ze swoich wakacji z krótkim opisem, gdzie zostało ono/one zrobione, w jakiej sytuacji itp.
  c) Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie trzy zdjęcia. Nazwa pliku zawierającego zdjęcie powinna składać się z nazwiska i imienia oraz kolejnego numeru fotografii. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie.jpg, a ich wielkość nie powinna przekraczać 1 MB.
 5. Przesłanie przez uczestnika we wskazany powyżej sposób jakiegokolwiek zdjęcia jest jednoznaczne ze zgodą na udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Odmienne zastrzeżenie uczestnika, wysłane wraz ze zdjęciem konkursowym lub w terminie późniejszym, powodują utratę prawa do udziału w konkursie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Organizatora. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.
 6. Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody w trakcie trwania konkursu.
 7. Konkurs przeprowadzany będzie w terminie od 06 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, a prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje wyłącznie uczestnikom, których zdjęcia zostaną dostarczone do Organizatora w tym okresie.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 września 2015 roku.
 9. Wynik konkursu dotyczący nagród i Laureatów będzie dostępny na stronach internetowych trzask.pl oraz na profilu Organizatora na Facebook.pl.
 10. Sposób rozstrzygnięcia konkursu:
  a) Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu zgodnie z regulaminem oraz wyłonieniem zwycięzców konkursu oraz udzielanie informacji na temat konkursu należeć będzie do powołanej przez Organizatora wewnętrznej komisji nadzoru zwanej dalej „Komisją” w składzie:
  –       Przewodniczący Komisji,
  – Wiceprzewodniczący Komisji,
  –       Sekretarz Komisji
  b) W konkursie biorą udział wszystkie zdjęcia nadesłane w okresie trwania konkursu z wyłączeniem zdjęć naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy obyczajowe, przy czym w szczególności dotyczy to: treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornograficznych, obrażających uczucia religijne innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami autorskimi bez zgody uprawnionych itd.
  c) Komisja dokona według własnego uznania wyboru najciekawszych zdjęć, przydzieli nagrody i sporządzi protokół z przebiegu wyboru zwycięzców konkursu.
  d) Laureaci: nagrody głównej, jednej nagrody drugiego stopnia oraz jednej nagrody trzeciego stopnia zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą e-mailową.
 11. Nagrody w konkursie:

a) Nagroda główna: 100 paczuszek żelków firmy Haribo o wartości 40zł brutto i koszulka firmowa trzask.pl o wartości 100zł brutto,
b) Nagroda drugiego stopnia: 50 paczuszek żelków firmy Haribo o wartości 20zł brutto i koszulka firmowa trzask.pl o wartości 100zł brutto,
c)  Nagroda trzeciego stopnia: 25 paczuszek żelków firmy Haribo o wartości 10zł brutto i koszulka firmowa trzask.pl o wartości 100zł brutto,
d) Nagrody mają charakter imienny i wykorzystane mogą być tylko przez Laureatów konkursu, jako takie nie podlegają możliwości przekazania ich na rzecz innej osoby.
e) Niewykorzystane nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Laureatów całości lub części nagrody, niezależnie od przyczyn, lub nie odebranie nagrody przez Laureatów. Organizator zobowiązuje się umożliwić odbiór nagród Laureatów przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia powiadomienia danego Laureata o przyznaniu nagrody.
f) Fundatorem nagrody głównej i nagród drugiego i trzeciego stopnia jest trzask.pl.
g) Nagrody są wysyłane tylko na terenie Polski.

 1. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie fotografii wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833) w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także w celach marketingowych oraz promocyjnych lub reklamowych, w tym na ich wprowadzenie do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 ze zm.).
 3. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
 4. W przypadku, w którym jeden lub więcej Laureatów konkursu utraci, z jakiejkolwiek przyczyny, prawo do udziału w konkursie, przed powiadomieniem Laureata o przyznaniu nagrody Komisja może niezwłocznie dokonać ponownej oceny zdjęć i wyznaczenia nowych Laureatów w dodatkowym wyznaczonym przez siebie terminie, według własnego uznania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, unieważnienia, zmiany, przedłużenia lub odwołania konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, bez podania przyczyny i do nie wyłaniania Laureatów.
 6. W sytuacji, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika, o których mowa w niniejszym regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizator szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.